Professionalitet, stabilitet och trygghet

Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter

Wiklöf Holding Ab (WH AB) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, och från och med 25.05.2018 i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar

WH AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom bolaget.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@wiklofholding.fi  eller via vanligt brev som skickas till Wiklöf Holding Ab, Torggatan 14, AX-22100 Mariehamn.

Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

WH AB samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Hantering och lagring av personuppgifter

WH ABs rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

WH AB behandlar dina personuppgifter lagenligt.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning. Till exempel sparas vissa uppgifter så länge bokföringslagen kräver det.

Lagringstider

WH AB följer god sed i branschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet.

Utlämning av personuppgifter

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, som då kan ha tillgång till uppgifterna. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system

Internt hanterar vi personuppgifter lokalt i vår databas.

Utlämning till tredje land

Eftersom vi enbart hanterar personuppgifter inom EU/EES-området kommer inga personuppgifter att överföras till tredje land.  

Dina rättigheter

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

För att begära ett uttag skriver du och begär ett registerutdrag från WH AB. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Samt hämta utdraget personligen och samtidigt uppvisa legitimation Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag - till WH ABs Personuppgiftsombud”.

Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Så här kan du skriva:

Personuppgiftsutdrag - till WH ABs Personuppgiftsombud

Härmed ansöker jag om information enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

...........................................................................
(Ort och datum)
..........................................................................
(Namnteckning)
.........................................................................
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

(e-mail/telefonnummer)
…………………………………………………………………….

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Om du vill klaga

Den som anser att ett företag bryter mot Dataskyddsförordningen (GDPR) kan vända sig till Dataombudsmannen. Om ni anser att vi bryter mot förordningen kan ni även kontakta oss genom nedanstående kontaktuppgifter.

Torggatan 14 | 22100 Mariehamn | +358 18 17 271 | info@wiklofholding.fi